Gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri, Suaugusiųjų intrakranijinės hipertenzijos simptomai ir gydymas


J Neuroimaging ; 25 1 : 72— Bariatric surgery as a treatment for idiopathic intracranial hypertension: a systematic review. Surg Obes Relat Dis ; 11 6 : — Efficacy, complications and cost of surgical interventions for idiopathic intracranial hypertension: a systematic review of t h e l i t e r a t ur e. Long-term visual outcome in idiopathic intracranial hypertension. Ann Indian Acad Neurol ; 14 1 : 19— Headache determines quality of life in idiopathic intracranial hypertension.

J Headache Pain ; The course of headache in idiopathic intracranial hypertension: a month prospective follow-up study. Eur J Neurol ; 21 12 : — Medication overuse headache — An under-diagnosed problem in shunted idiopathic intracranial hypertension patients. Br J Neurosurg ; 29 1 : 30—4.

Kluonaitis, A. Liveikienë, E. Audronytë, K. The prevalence of the disease is expected to rise due to increasing incidence of obesity.

Revised diagnostic criteria could assist physicians in diagnostics, also in standardization of the diagnostic process.

Recently, a few studies and randomized control trials have been published which analyze the efficacy of current treatment options. The gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri of this review is to provide gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri data on epidemiology, etiology, presentation, diagnostics cko svorio metimas treatment of the disease in keeping with relevance to Lithuanian population.

Keywords: prarasti svorio gyvenimą intracranial hypertension, obesity, headache, papilledema, acetazolamide, review. Gauta: 11 25 Priimta spaudai: 12 05 Alzheimerio ligos ir cukrinio diabeto ryðys G.

Pagrindinis skirtumas tarp gerybinės intrakranijinės hipertenzijos ir klasikinės yra tai, kad pacientas neturi sąmonės depresijos požymių. Pati būklė neturi jokių pavojingų pasekmių ir nereikalauja specialaus gydymo. Ūminė hipertenzija Tokia liga gali atsirasti dėl auglių, smegenų kraujavimų ir kaukolės sužalojimų. Tokios sąlygos reikalauja skubios medicininės pagalbos.

Alzheimerio liga — tai lëtinis progresuojantis neurodegeneracinis susirgimas, kurio metu palaipsniui blogëja kognityvinës funkcijos. Milijonai vyresnio amþiaus þmoniø pasaulyje kenèia nuo ðios ligos ir serganèiøjø skaièius vis didëja. Nagrinëjant Alzheimerio ligos patogenezæ, nustatyta, kad tam tikri patofiziologiniai mechanizmai ðià ligà sieja su cukriniu diabetu.

Tai rezistentiðkumas insulinui, uþdegiminiai procesai, oksidacinis stresas, galutiniø glikozilinimo produktø kaupimasis, nutukimas ir kiti. Daugybë studijø árodë, kad sergantieji cukriniu diabetu turi didesnæ rizikà iðsivystyti kognityviniams sutrikimams ar net Alzheimerio ligai.

Nustaèius ryðá tarp ðiø dviejø ligø, netgi buvo bandyta vaistus, skirtus cukriniam diabetui gydyti, pritaikyti Alzheimerio liga sergantiems pacientams. Raktaþodþiai: Alzheimerio liga, cukrinis diabetas, treèio tipo diabetas. Pastaruoju metu AL tampa vis didesne sveikatos prieþiûros problema.

  • Matymo nervo patinimas - Astigmatizmas - April
  • Galva ir kaklas Galvos skausmas Pirminiai galvos skausmai migrena, įtampos ar klasteriniai paprastai yra pasikartojantys ar lėtiniai.
  • Большая часть этого низвергающегося потока находилась в тени, но солнечные лучи, прорывающиеся между вершинами гор, еще освещали неповторимый пейзаж, добавляя и нему свои прощальные волшебные мазки: подрагивая, у подножия водопада в неуловимой своей красоте стояла последняя на Земле Хилвар повел рукой, и этот жест объял весь горизонт.
  • Элвин хотел что-то ответить другу, но внезапно был охвачен никогда ранее не изведанным чувством.
  • Река, так долго служившая надежным проводником, теперь текла сонно, словно тоже приближалась к концу пути.
  • Город еще переживал стадию, так сказать, ферментации и напоминал сейчас гигантский муравейник, в котором грубо поворошили палкой.

Tai daþniausia demencijos prieþastis. The Delphi studijos duomenimis, m. Manoma, kad m. Pagrindiniai pokyèiai, aptinkami serganèiøjø AL smegenyse, yra ekstralàstelinës beta amiloido sankaupos senilinës plokðtelës ir intralàstelinës fosforilinto tau baltymo sankaupos neurofibriliniai tinkleliai.

AL patogenezëje yra svarbûs daugelis veiksniø, tokiø kaip oksidacinis stresas, cholinerginë disfunkcija, sinapsiø praradimas, regioninë neuronø degeneracija ir smegenø þievës atrofija [3, 4].

juodųjų serbentų riebalų nuostoliai

Taigi, AL yra sudëtinga patologija, kurios patogenezëje yra svarbûs daugelis genetiniø ir aplinkos faktoriø. Vienas ið jø yra rezistentiðkumas insulinui [2, 5].

Galvos skausmas

Pastaraisiais metais atlikta nemaþai tyrimø, nagrinëjusiø AL ir cukrinio diabeto CD ryðá. Nustatyta, kad ðias ligas sieja daugelis molekuliniø, histologiniø, patofiziologiniø veiksniø [6]. Ávertinæs glaudþias ðiø ligø sàsajas, m. Ðio straipsnio tikslas — atkreipti dëmesá á AL ir CD panaðumus. Straipsnyje apþvelgiami bendri ðioms ligoms bûdingi patogenezës mechanizmai, epidemiologiniuose tyrimuose pastebëtos sàsajos ir patirtis, sukaupta CD gydymui skirtus vaistus bandant pritaikyti gydyti AL.

Èiurlionio g. Sergamumas 2 tipo CD sparèiai didëja. Ðiuo metu pasaulyje milijonø þmoniø serga CD. Dël sparèiai tobulëjanèiø gydymo metodø ir iðplëstinës prieþiûros serganèiøjø diabetu labai padidëjo iðgyvenamumas.

Kadangi diabetu sergantys pacientai iðgyvena ilgiau, susiduriama su daugiau CD sukeltø komplikacijø. Viena jø yra kognityviniai sutrikimai [9]. Per pastaruosius tris deðimtmeèius daugelis epidemiologiniø studijø pastebëjo aiðkø ryðá tarp gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri tipo CD ir AL iðsivystymo rizikos [10].

Taèiau nëra visiðkai aiðkus vienas mechanizmas, kuris galëtø susieti AL ir CD. Nustatyta daugelis veiksniø, svarbiø abiejø ligø patogenezëje, tokiø kaip rezistentiðkumas insulinui, oksidacinis gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri, insulino stoka, sutrikusi á insulinà panaðaus augimo faktoriaus apykaita, gliukozës toksiðkumas, galutiniø glikozilinimo produktø sukeltas paþeidimas, kraujagysliø pakenkimas ir kiti [11, 12].

CD metu galvos smegenyse atsirandantys pokyèiai yra labai panaðûs á stebimus AL sergantiems pacientams [13]. Alzheimerio ligos ir cukrinio diabeto ryðys Plaèiau aptarsime pagrindinius ir plaèiausiai iðtirtus mechanizmus, siejanèius AL ir CD. Rezistentiðkumas insulinui Tam tikrose galvos smegenø srityse, neuronuose ir neuroglijoje yra ekspresuojami insulino receptoriai IR.

Daugiausia jø ekspresuojama hipokampe, pagumburyje, smegenëlëse, smegenø þievëje ir uodþiamajame stormenyje [15].

Smegenø þievë ir hipokampas yra labai svarbios sritys iðmokimui ir atminèiai, jos svarbios AL patogenezëje, todël sutrikusi insulino receptoriø veikla ðiose zonose galëtø bûti glaudþiai susijusi su AL iðsivystymu [16]. Taèiau labai gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri gliukozës poreikiui smegenyse á procesà gali bûti átraukti ir insulino receptoriai.

Sutrikusi insulino receptoriø veikla gali nulemti funkcinæ hipoglikemijà, kuri sulëtina gliukozës metabolizmo greitá smegenyse ir sukelia disfunkcijà. Esant lëtinei hiperinsulinemijai, kuri yra bûdinga 2 tipo CD, rezistentiðkumas insulinui didëja. Tai sutrikdo gliukozës ásisavinimà ir metabolizmà smegenyse. Taigi, insulinas ir jo receptoriai yra kritiðkai svarbûs kognityvinëms funkcijoms [14].

Skausmo pobūdis

Oksidacinis stresas Oksidaciná stresà sukelia sutrikusi pusiausvyra tarp laisvøjø deguonies radikalø susidarymo ir neutralizavimo [18]. Jis siejamas su daugelio ligø, tarp jø ir AL bei CD, iðsivystymu.

gali svorio netekimas išgydyti pseudotumor cerebri

Laisvieji radikalai paþeidþia visus làsteliø komponentus ir sukelia jø apoptozæ. Jautriausios oksidaciniam stresui kaip prarandu klubų riebalus làsteliø membranos, kuriose gausu lipidø. Laisvøjø radikalø paþeisti baltymai, nukleorûgðtys, lipidai kaupiasi ir, jø kiekiui virðijus detoksikacinio mechanizmo galimybes, pasireiðkia sutrikimai — toks mechanizmas bûdingas tiek AL, tiek ir CD [19].

Labai svarbu tai, kad oksidacinis stresas gali sukelti baltymø struktûros, pvz. Manoma, kad bûtent jis atlieka kritiná vaidmená abiejø ligø iðsivystymo metu.

Neurologijos seminarai m. Nr. 4(70) by Dalius - Issuu

Uþdegimà indukuoja ir galutiniai glikozilinimo produktai. Panaðûs procesai matomi ir AL atveju [14, 22]. Árodyta, kad padidëjusi C deginti riebalus mtb baltymo koncentracija yra susijusi su AL rizika [23]. Uþdegiminiai procesai didina galutiniø glikozilinimo produktø, tau baltymo ir b amiloido kieká [17]. Taip pat pastebëta, kad tarp CD serganèiø pacientø, vartojusiø nesteroidinius vaistus nuo uþdegimo, serganèiø AL buvo maþiau [24].

Normalaus senëjimo metu GGP kaupiasi ávairiose làstelëse, taèiau sergant AL ar 2 tipo CD jø kaupimosi greitis reikðmingai padidëja [25, 26]. Þinoma, kad GGP dalyvauja cukrinio diabeto komplikacijø patogenezëje. Taip pat nustatyta, kad jie yra toksiðki smegenims [27, 28]. GGP skatina amiloido oligomerø agregacijà ir tau baltymo poriniø spiraliniø filamentø formavimàsi, taip dalyvaudami AL patogenezëje [29, 30]. Cholinerginë disfunkcija Acetilcholinas ACh yra neuromediatorius, svarbus ne tik signalui perduoti, bet ir sinapsiø plastiðkumui [17].

Nustatyta, kad insulinas ir á insulinà panaðaus augimo faktoriaus-1 receptoriai kontroliuoja acetilcholintransferazës, uþ acetilcholino sintezæ atsakingo fermento, ekspresijà [31]. Rezistentiðkumas insulinui ar insulino stoka sutrikdo acetilcholino sintezæ ir taip prisideda prie galvos smegenø plastiðkumo sumaþëjimo, sinapsiø disfunkcijos ir neurodegeneracijos procesø [32].

Nutukimas Nutukimas sukelia rezistentiðkumà insulinui, sutrikdo gliukozës metabolizmà, skatina oksidaciná stresà ir GGP kaupimàsi. Taip pat jis svarbus hipertenzijos ir dislipidemijos iðsivystymui. Taigi, nutukimas lemia net keletà procesø, svarbiø tiek CD, tiek AL patogenezëje [33, 34]. Ðvedijoje atlikto tyrimo metu 18 metø buvo stebimi vyresnio amþiaus gyventojai. Pastebëta, kad vyresnëms nei 70 m.

Tarp vyrø tokios asociacijos nepastebëta [35]. Tirpûs b amiloido oligomerai Tirpûs b amiloido oligomerai sukelia oksidaciná stresà, sutrikdo sinapsiø veiklà, sumaþina galvos smegenø plastiðkumà ir lemia tau baltymo hiperfosforilizacijà. Ðie mechanizmai yra svarbûs AL patogenezëje [36, 37]. Taip pat ðios dalelës sutrikdo neuroniniø insulino receptoriø veiklà, prisideda prie rezistentiðkumo insulinui ir jo trûkumo smegenyse [14].

Ramanauskaitë, E. Audronytë, G. CD reikðmë kognityviniø funkcijø prastëjimui buvo árodyta ne kartà [38, 39]. Autoriai atliko metaanalizæ, kurios metu iðanalizavo pacientø, serganèiø AL ir CD, ir 38 pacientø, serganèiø AL, taèiau neserganèiø CD, duomenis.

Ryðys tarp CD eigos ir AL progresavimo maþiau aiðkus. Nustatyta, kad tyrimø rezultatai nëra vienareikðmiðki.

koks yra geras riebalus deginantis gėrimas juokingi būdai mesti svorį

Dviejø studijø metu pastebëta, kad CD yra nepriklausomai susijæs su kognityviniø sutrikimø progresavimu AL sergantiems pacientams. Taèiau trijø studijø duomenimis, CD su AL serganèiøjø kognityviniø sutrikimø gilumu nekoreliuoja. Ádomu tai, kad, net pusës sisteminëje apþvalgoje nagrinëtø studijø duomenimis, CD yra susijæs su lëtesniu kognityviniø funkcijø prastëjimu, sergant AL. Taigi, nustatytas ryðys tarp CD ir didesnës AL iðsivystymo rizikos, taèiau lieka neaiðku, kaip CD eiga veikia kognityviniø sutrikimø progresavimà AL metu.

Tokie árodymai verèia susimàstyti, ar vaistai, skirti gydyti CD, negalëtø bûti pritaikyti ir AL gydyti. Sisteminis insulino vartojimas yra susijæs su daugeliu ðalutiniø reiðkiniø.

O intranazalinis insulinas didina insulino koncentracijà likvore, neveikdamas sisteminës insulino ir gliukozës apykaitos, todël yra laikomas saugiu ir efektyviu.

Klinikiniø tyrimø metu árodyta, kad intranazalinis insulinas gerina atmintá kognityviðkai sveikiems jauniems suaugusiems [42] ir verbalinæ atmintá AL sergantiems ar lengvà kognityviná sutrikimà turintiems pacientams [43].

Vis dëlto, kai kuriø studijø duomenimis, intranazalinio insulino skyrimas efektyvus tik ApoE e4 alelio neturintiems pacientams [44].

Ženklai, kuriuos galite turėti, yra šie: Galvos skausmai, kurie prasideda už akių ar galvos gale Neryškus regėjimas arba dvigubas matymas Jūsų vizijos užtemdymas, kuris trunka keletą sekundžių vienu metu Pykinimas, mėtymas Skambėjimas ausyse, kuris impulsuoja laiku su jūsų širdies plakimu Stiprus kaklas Jūsų treniruotės simptomai gali pablogėti. Taip yra todėl, kad veikla padidina spaudimą jūsų smegenyse. Tęsinys Diagnozė Pirma, gydytojas paklaus jūsų simptomų ir ligos istoriją. Didžiausia priežastis yra tai, kad gydytojas žiūri į regos nervą, naudodamas įrankį, vadinamą oftalmoskopu, ir matydamas, kad jis patinęs.

Kita CD gydymo kryptis yra receptoriø jautrumà insulinui didinantys vaistai, tokie kaip tiazolidinedionai ar á gliukagonà panaðaus peptido-1 GLP-1 receptoriø agonistai. Ðiø vaistø skyrimo rezultatai panaðûs á intranazalinio insulino [45]. Tiazolidinedionai per insulinui jautriø audiniø branduoliø receptorius veikia genø, atsakingø uþ lipidø ir gliukozës metabolizmà, transkripcijà. Þinomiausi tiazolidinedionø atstovai — pioglitazonas ir rosiglitazonas.

Doxy-M-ratiopharm | Vartojimas, šalutinis poveikis | astig.lt

Ankstyvøjø tyrimø metu nustatyta, kad jie teigiamai veikia kognityvines funkcijas, taèiau kai kuriose ðalyse ðie vaistai ið rinkos buvo paðalinti dël ðalutinio poveikio [46]. GLP-1 receptoriø agonistai stimuliuoja kasos alfa bei beta làsteles ir pagal gliukozës koncentracijà kraujyje stimuliuoja insulino bei slopina gliukagono sekrecijà [47].

Nustatyta, kad GLP-1 receptoriø agonistai padidina galvos smegenø plastiðkumà, gerina neuronø iðgyvenamumà ir kognityvines funkcijas. Taigi, ðie vaistai galëtø bûti pritaikyti AL gydyti [48]. Duomenø apie diabetui gydyti skirtø vaistø efektyvumà, gydant AL, nëra daug. Taèiau kai kuriø studijø metu buvo gauti teigiami rezultatai, todël galima manyti, kad ðiø vaistø tyrimai bus tæsiami ir ateityje. Nors atrodytø, kad ðios ligos labai skirtingos, daugëja árodymø, kad jas sieja daugelis bendrø patofiziologiniø mechanizmø.

Labai svarbu atkreipti dëmesá á ðias sàsajas ir iðnagrinëti jas detaliau, kadangi gilesnis patogenezës supratimas galëtø padëti sukurti efektyvesná ðiø ligø gydymà. Literatûra 1.

Ūminė limfoblastinė leukemija dėl tinklainės indų infiltracijos nuo nesubrendusių leukocitų Ilgalaikis nesvarumas mikrogravitacija vyrams [2] Nors iki šiol nežinomos gerybinės idiopatinės intrakranijinės hipertenzijos priežastys, yra daug prielaidų juos išspręsti. Ši liga dažniausiai atsiranda vaisingo amžiaus moterims. Simptomai pradeda atsirasti arba didėja kūno svorio padidėjimo, pilnatvės vystymosi laikotarpiu. Liga yra mažiau paplitusi vyrams.

Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet ; —7. Alzheimers Dement ;12 4 : —